Naše zelená škola v roce 2010/2011

 

EVVO ve výuce

Je realizována především prostřednictvím integrace do předmětů. Její konkrétní podoba nebyla v tomto roce zvlášť sledována a po vyučujících nebylo vyžadováno její vykazování vzhledem k tomu, že tyto snahy nevedly v minulých letech k očekávanému reprezentativnímu přehledu témat, metod a menších či větších učebních celků, které jednotlivé třídy absolvovaly za daný školní rok. Lépe na výzvu k informování o konkrétní realizaci průřezového tématu reagovali vyučující humanitních předmětů, kteří se EVVO ve výuce zabývají jen v časově ohraničených obdobích, kdežto pro učitele přírodovědných předmětů nejspíše představoval tento požadavek vzhledem k úzkému propojení přírodovědných předmětů a EVVO příliš velkou zátěž a nesetkal se s velkou odezvou.

Vlastní výuka byla doplněna několika přednáškami na půdě školy a řadou exkurzí. Pokračovala osvědčená spolupráce s Akademií věd, jejíž přednáška se tentokrát týkala tématiky parazitů. Dvě z uskutečněných exkurzí bylo možné uspořádat pro žáky zdarma díky spolupráci s ekologickými organizacemi a krajským úřadem. Byla to jednak exkurze na skládku a dotřiďovací linku Fedrpuš v Jindřichově Hradci spojená s výukovým programem centra Cassiopeia na Červeném Blatě a dále exkurze na ekofarmy v okolí, kterou pro nás zrealizovala místní skupina Hnutí Duha. Jako vhodnou považuji kombinaci exkurze do JE Temelín a následné besedy se zástupkyní organizace Jihočeské matky. Osvědčenou akcí byla také terénní exkurze s výukovým programem na Vrbenských rybnících a své pravidelné místo v plánu vícedenních akcí si našel i pobytový program na SEV ve Stožci pro nižší ročníky osmiletého gymnázia.

Nepodařilo se sice uskutečnit další projektový den s EV tématikou, avšak částečně se mu blížila realizace tématického Týdne zdraví, v němž se mimo jiné konaly přednášky s názvem Jídlo zblízka, které se zabývaly ekoznačením a místní produkcí potravin. Realizace projektových dnů stále zůstává jedním z velkých cílů do budoucna, ale pořádání podobných tématických týdnů je vzhledem ke své poněkud nižší organizační náročnosti vhodným doplňkem či možnou alternativou.

 

Informovanost a koordinace EVVO

Informování o akcích a aktualitách v EVVO probíhalo hlavně prostřednictvím nástěnek na chodbách školy a dále na internetových stránkách ekotýmu, kam byla do menu přidána položka obsahující zápisy ze schůzek týmu.

Pravidelně byl také aktualizován seznam publikací v ekoknihovničce. Z průběžné kontroly výpůjčních lístků však bohužel vyplývá, že zájem o půjčování těchto materiálů je mezi vyučujícími velmi malý, přitom řada dostupných materiálů je velmi kvalitních a inspirativních. Zvýšit zájem o její využívání by bylo možné přímým upozorněním vyučujících na materiály vhodné do výuky jejich předmětů či pravidelné upozorňování na nové přírůstky.

 

Ekoškola

Původní ekotým z předchozícho roku se již tradičně rozpadl a nový tým se tentokrát podařilo sestavit prakticky až ve 2. pololetí. Zájemců se také jako již tradičně našlo na úvod dostatek a tentokrát nám s jejich motivací pomohl teambuildingový program připravený krajskými koordinátory programu Ekoškola. Hned poté jsme se pustili do sestavování plánu činnosti v oblasti odpadů a některé úkoly již také průběžně realizovali. Řada nápadů se nachází ve stádiu rozpracovanosti a hned po obnovení činnosti ekotýmu v dalším roce bychom na ně chtěli navázat. Poprvé se také zdá, že mnoho z původních členů zůstane aktivních i nadále a budeme tedy moci pracovat s větší kontinuitou.

 

Jednorázové akce

Barvení vajíček přírodními barvami

Zařadili jsme nový typ akce, a to tvořivé odpoledne s environmentálním podtextem. První z nich bylo zaměřeno na Velikonoce a akce se vydařila, proto bychom chtěli v této činnosti pokračovat a zařadit další tvořivá odpoledne v příštím školním roce.

Ukliďme svět

Do akce se tentokrát zapojila pouze 1 třída sběračů a to ta, která dopadla v namátkových kontrolách ekotýmu jako nejhůře třídící třída na škole. Výsledek této formy zapojení není jednoznačně pozitivní vzhledem k tomu, že určená třída nedokázala vzít výsledek sledování sportovně, zpochybňovala jeho objektivitu a k celé akci se stavěla s odporem. Dle zpětné vazby lze usuzovat, že zapojení tak bylo spíše symbolické a nesplnilo svůj cíl pěstování zodpovědného vztahu k okolnímu prostředí.

Den v přírodě

S pořádáním přírodovědné soutěže pro první třídu máme již řadu zkušeností, takže jsme opět použili již osvědčené a oblíbené soutěže, ale na některých stanovištích zařadili i nové aktivity. Počasí nám na konci června přálo a celá akce se vydařila.

 

Ekologizace provozu školy

Velkou starostí v průběhu celého školního roku byla organizace sběru bioodpadu. Navržený systém předávání štafety ve vynášení bioodpadu v průběhu roku selhal a posléze bylo nutné, aby koordinátorka EVVO stanovené termíny hlídala sama a jednotlivým třídním individuálně o službě říkala. Toto by bylo do budoucna neudržitelné, proto od nového školního roku změníme systém tak, že služba v každé třídě se bude o vynášení košů průběžně starat sama. Již teď se ukazují slabiny tohoto systému, kdy žáci raději do košů odpad nevyhazují, aby ho pak nemuseli vynášet. Nechat zodpovědnost na jednotlivých třídách je asi nejsprávnější, avšak je třeba tento systém ještě vyladit, aby motivoval k třídědní a ne naopak. Z časových důvodů se také nepodařilo obsah kompostéru v závěru roku překopat.

Péče o okenní parapety sice probíhala, ale nebyla k tomuto tématu vyhlášena žádná soutěž, navíc byla v průběhu roku zejména některá okna a parapety soustavně znečišťována holuby, takže nebylo příliš motivující snažit se takováto okna nějak ozeleňovat či okrašlovat. V závěru školního roku se podařilo nainstalovat na okna a římsy bodce proti hnízdění holubů, takže pokud budou fungovat, bude mít hned větší smysl se o okna lépe starat.

V průběhu jarních prázdnin došlo také k nainstalování termostatických ventilů na radiátory ve škole, což částečně přispělo k lepší možnosti regulace vytápění. Bylo také vyměněno několik dalších oken v horních patrech budovy. Výměna oken probíhá postupně dle finančních možností vlastníka budovy, Města Kaplice.

 

Na závěr lze konstatovat, že plnění plánu EVVO se stává náročnějším než v předchozích letech, protože jednak věnujeme nemalou energii na udržení a vylepšení zavedených dlouhodobých činností, takže zavádění dalších aktivit je více vyčerpávající a jednak řada snáze proveditelných opatření již byla provedena a zbývají opatření, jejichž zavedení již tak jednoduché není. I tak se nám ale podařilo posunout se zase o kousek dál a zejména práce ekotýmu byla v loňském školním roce opravdu svědomitá a její plody budeme sklízet hlavně v roce následujícím.

 

 

Členové Ekotýmu ve školním roce 2010/2011:

Ing. Hana Kýbusová

Mgr. Iva Dvořáková

Mgr. Ludmila Opelková

Karolína Macháčková (prima)

Tereza Pazderníková (prima)

Kateřina Jaklová (prima)

Monika Ngo-Le (sekunda)

Linda Nguyen (sekunda)

Kristýna Motyčáková (sekunda)

Adéla Fischerová (sekunda)

Vendula Haplová (tercie)

Aneta Franková (tercie)

Alice Volfová (tercie)

Aleš Kochyn (OA2)

Martin Kroneisl (OA2)

Tomáš Tisoň (OA2)

Věra Hejná (G2)

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)