Environmentální výchova v roce 2009/2010

 

EVVO ve výuce

Ve školním roce 2009/2010 byla běžná výuka EVVO doplněna několika odbornými přednáškami konanými na půdě školy a dále řadou exkurzí. Na dvě přednášky byli pozváni již osvědčení odborníci Hnutí Duha a ČNF pro vydru. Nově jsme pak spolupracovali s Akademií věd z Českých Budějovic a se sdružením Ekodomov z Prahy. Využívali jsme zejména těch nabídek, které byly pro studenty zdarma, protože byly podpořeny nějakým grantem.

výukových programů poskytovaných některou z jihočeských ekovýchovných organizací si v loňském roce nikdo z vyučujících nevybral. Řada programů byla vyzkoušena v roce předchozím a žádný z nich nezaujal natolik, že by vzbudil u vyučujících chuť ho zopakovat či případně zkusit nějaký další. Možné příčiny tohoto nezájmu byly již částečně nastíněny ve zhodnocení školního roku 2008/2009. Je to hlavně kvalita nabízených programů a jejich finanční a časová náročnost. Do budoucna budeme nabídku ekovýchovných programů zcela určitě dále sledovat, nabízet ji vyučujícím, ale její využívání nebude pro EVVO na škole prioritou.

Proběhla celá řada exkurzí, ať už úzce či široce environmentálně zaměřených. Exkurze na skládku a dotřiďovací linku v Ekodeponu Lažany byla financována z příspěvku odboru životního prostředí Jihočeského kraje. Mezi exkurze s přírodovědným zaměřením patřila návštěva mykologického oddělení jihočeského muzea a akademie věd v Českých Budějovicích. Proběhly však také akce s mnoha mezipředmětovými přesahy. Nejmladší žáci navštívili Archeopark Prášily na Šumavě, kde absolvovali výukový program zaměřený na život Keltů. Díky několikaměsíčnímu projektu Po stopách lokálních měn se pak environmentální výchova dostala ve větší míře i do ekonomických předmětů. Nezapomínali jsme ani na naše nejbližší partnery, a tak se žáci středních škol i učiliště zúčastnili dne otevřených dveří na biofarmě Bemagro Malonty.

Do vlastní výuky se téma EVVO dostalo ve větší míře hlavně, avšak nejenom, díky projektu Učíme se kompostovat, v rámci kterého si každá třída připravila na projektový den prezentace či aktivity s environmentální tématikou. S EVVO se tak žáci kromě biologie setkali např. i v hodinách Fyziky, Chemie, Angličtiny, Občanské výchovy, Estetické výchovy, Českého jazyka a Ekonomiky.

Vyučující biologie uspořádali již tradičně školní kola soutěží Přírodovědný klokan a Biologická olympiáda. Nabídek na účast v různých dalších soutěžích přišlo během roku na školu mnoho, ale většina z nich byla organizačně i časově dosti náročná na provedení, a tak vzhledem k malému počtu zapálených žáků i vytížení učitelů školy nebylo možné se do nich zapojit.

Velkým přínosem bylo zařazení pobytového ekovýchovného programu na SEV Stožec na Šumavě. Jako první se zúčastnily žáci Primy a na základě dobrých zkušeností budeme využívat služeb tohoto ekocentra pro třídenní pobytové programy i v dalších letech.

Jedním z dlouhodobých cílů EVVO na škole je podpora dalšího vzdělávání učitelů a poskytování co nejlepšího informačního servisu. Důležitým krokem k naplňování tohoto cíle bylo zahájení specializačního studia stávající koordinátorky EVVO v rozsahu 250 hodin. Toto studium by mělo přispět k vytvoření dlouhodobé vize EVVO na škole a také k zefektivnění a zprofesionalizování práce koordinátorky. Škola se dále účastnila projektu votického sdružení Ochrana fauny s názvem Evvoluce, v rámci něhož absolvovali někteří učitelé vzdělávací semináře. Bylo to možné zejména díky tomu, že oba vzdělávací projekty jsou financované z grantů pořádajících organizací a pro školu tak vznikly pouze náklady s proplacením cestovného. S narůstajícími finančními problémy je však otázka, zda i toto nebude do budoucna překážkou pro účast učitelů.

Pro informování o našich eko-aktivitách uvnitř i navenek sloužily kromě tradičních nástěnek na chodbách školy i internetové stránky Ekotýmu, které byly v loňském roce vylepšeny a rozšířeny o další rubriky. Ve sborovně pak byla vytvořena ekoknihovnička s odbornou a metodickou literaturou, která je volně přístupná všem učitelům. Pro snazší orientaci v titulech je seznam všech titulů i s jejich stručným popisem k dispozici i na internetových stránkách.

Pro vlastní koordinaci EVVO ve všech částech školy, tj. kromě Gymnázia a Obchodní akademie i na Středním odborném učilišti bylo stěžejní ustanovení kontaktní osoby pro koordinaci EVVO na učilišti, kterou se stala Mgr. Jana Matrasová. Byla tak zahájena těsnější spolupráce, která přispěla k lepší orientaci koordinátorky v problematice EVVO na učilišti, ale měla i konkrétní výsledky v podobě uspořádání společné akce Ukliďme svět.

 

Dlouhodobé projekty

Učíme se kompostovat

Tento projekt podpořený grantem Nadace partnerství předurčil hlavní náplň našeho snažení v uplynulém školním roce. Šlo v něm o zavedení kompostování ve škole a jeho propagace na veřejnosti formou přednášky a veřejně přístupných informačních tabulí umístěných vedle školních kompostérů. Další součástí projektu bylo upravení a osázení zanedbaného prostoru před vchodem do školy, který kromě těžkých zemních prací prováděli sami žáci v hodinách tělocviku, biologie a dokonce i matematiky (proměřování pozemku a zpracování plánů v přesném měřítku).

 

Ekoškola

Na začátku školního roku připomněl Ekotým (opět v novém složení) Evropský den bez aut, a to relací do školního rozhlasu a počítáním aut na školním dvoře a dvou dalších místech Kaplice. Bude jistě zajímavé tento průzkum po nějaké době zopakovat.

Dalším poměrně náročným úkolem bylo nové grafické ztvárnění Ekokodexu a jeho umístění na reprezentativní místo u vchodu do školy. Po několikerých diskuzích a výměně názorů bylo rozhodnuto o podobě kodexu a zbývalo jej fyzicky vytvořit. Vzhledem k maximalistickému pojetí vítězného návrhu trvalo jeho zpracovávání poměrně dlouho, výsledek však stál za tu námahu. Na své místo byl zavěšen v polovině května. Bohužel jsme se ještě do konce školního roku museli potýkat s jeho několikerým poškozením.

Začátkem roku 2010 byl vytvořen i akční plán ekotýmu, který však nebyl zcela dopracován, ani beze zbytku naplněn. Tento úkol bude tvořit hlavní náplň činnosti ekotýmu pro rok následující.

Práce Ekotýmu spočívala dle plánu zejména v rozšíření separace odpadu na škole a v zavedení kompostování, které jsou popsány v části věnované ekologizaci provozu školy.

Velmi milou změnou bylo získání finančního příspěvku města na činnost Ekotýmu ve výši 4000 Kč, ze kterých byly v závěru roku nakoupeny knižní odměny pro jeho členy.

Slabou stránkou činnosti Ekotýmu byla hlavně doba a trvání jednotlivých schůzek. Stanovení odpoledního termínu se vzhledem k rozvrhovým, dopravním a osobním důvodům nepodařilo. Zkusili jsme tedy schůzky pořádat každý pátek o velké přestávce, což se posléze ukázalo jako ne zcela vyhovující model. Pro rychlou operativní domluvu byly tyto schůzky naprosto postačující, pro vyřešení nějakého složitějšího problému byly příliš krátké a brzdily další činnost. V dalším školním roce budeme muset nutně zajistit, aby schůzky mohly trvat delší dobu a nemusely být tím pádem tak často.

Také počet členů týmu, který se během roku již tradičně zmenšil, už ke konci roku téměř nestačil. Do budoucna by bylo dobré udržet počet členů na cca 8 až do konce školního roku, či případně zvážit povinnou účast zástupců každé třídy podobně, jako je tomu u školního senátu. Ostatně tento návrh podporuje dle průzkumu ze závěru školního roku 67% učitelů. 86% učitelů pak souhlasí s tím, aby se aktivity v následujícím školním roce soustředily na získání titulu. To jsou pozitivní zjištění a bude možné se o ně opřít při vytváření plánu na další rok.

 

Škola v lese, les ve škole

Je to další dlouhodobý program koordinovaný stejně jako Ekoškola sdružením Tereza, do kterého se škola zapojila v závěru školního roku. Zatím proběhla jedna výuková aktivita pro třídu Sekundu, do budoucna se však již plánují další a také účast vyučující biologie, která má program ve škole na starosti, na semináři pro podporu realizace programu na škole.

 

Jednorázové akce pořádané školou

Ukliďme svět

Již podruhé jsme se účastnili mezinárodní akce Ukliďme svět, tentokrát však naše škola dala podnět k hromadnému zapojení všech kaplických škol a celou akci koordinovala. S odvozem odpadu pomáhaly i Technické služby. Celkem se zúčastnilo na 500 menších i větších sběračů a shromáždily úctyhodných 70 pytlů nejrůznějších odpadků a také několik vyhozených pneumatik.

 

Den v přírodě

V pořadí již čtvrtý ročník přírodovědné a ekovýchovné soutěže pro prvňáčky, která má již velmi dobrý zvuk a je o ni na základní škole Školní zájem i do budoucna. Tentokrát se konala těsně před závěrem školního roku a jednotlivá stanoviště byla připravena třídami OA1 a OA3.

 

Projektový den

Byl završením 3 finančně podpořených projektů z předloňského roku, a to Učíme se kompostovat, Bioanalytika aneb kompostování pod kontrolou a Výuka pod otevřeným nebem. K nim přibyl v průběhu roku ještě jeden grant s názvem Ekopoint. Nemalé finanční prostředky se podařilo získat i od Města Kaplice a řady sponzorů. Slavnostního otevření venkovní učebny a nově upraveného prostoru se zúčastnila řada hostů v čele s panem starostou, který symbolicky přestřihl pásku.

Všechny třídy měly na tento den připravena stanoviště, na kterých pak jejich zástupci před smíšenými skupinkami ostatních žáků prezentovali své práce. V parčíku před ZŠ Omlenická byl umístěn informační stan o kompostování, který kromě našich žáků navštívilo i několik tříd základních škol a hrstka kolemjdoucích.

Projektový den byl hodnocen převážně pozitivně a 91% učitelů a 55% žáků podporuje pořádání projektových dnů i v budoucnu.

 

Ekologizace provozu školy

Jedním z dílčích kroků ekologizace školy bylo dle plánu EVVO rozšíření druhů tříděného odpadu. Ke stávajícím nádobám na PET lahve, papír a elektrozařízení přibyly další dva druhy. Vedle boxu na elektroodpad byl umístěn vlastnoručně vyrobený box na vyřazené úsporné zářivky. Do každé třídy pak byly nakoupeny speciální koše na bioodpad. Zavedení kompostování je organizačně poměrně náročná záležitost a tak jsme nechtěli nic ponechat náhodě. Ekotým nejprve provedl analýzu produkce bioodpadu na škole, na jejímž základě jsme si udělali přibližnou představu o jeho množství. Dále byl navrhnut systém vynášení biokošů, který začal fungovat od poloviny května a který se v této podobě osvědčil. Manipulace s bioodpadem je pro studenty nová a často nepříjemná, ale kromě vlastních environmentálních přínosů spočívajících ve snížené produkci odpadu ve škole je důležitá i výchovná stránka, která právě spočívá v překonání těchto pocitů a přijetí kompostování jako něčeho běžného, za co se není třeba stydět ani si to ošklivit.

Snaha o omezení používání výrobků na jedno použití byla vedením podpořena nákupem plnitelných popisovačů na bílé tabule. Každý učitel obdržel jeden fix a v kanceláři byly umístěny nádobky s náhradním inkoustem.

Na začátku roku byly jednotlivým třídám přiděleny parapety, které měly ozelenit rostlinami a po zbytek roku se o ně starat. Třídy se tohoto úkolu zhostily s různou mírou zaujetí, ale celkem vzato se podařilo vzhled chodeb alespoň částečně zlepšit. Anketa v závěru školního roku ukázala, že většina žáků toto opatření podporuje. Problémem však byl nedostatečný počet oken ve 2. patře, respektive nutnost ponechat 2 okna nejblíže hlavnímu schodišti z požárních důvodů zcela volná, takže na některé třídy se nedostalo.

Stejná anketa dále zjišťovala, jaká další případná opatření směřující k ekologizaci provozu mají největší podporu mezi žáky a učiteli. Mezi prvními třemi opatřeními s největší podporou byla instalace krytého stojanu na jízdní kola, zavedení třídění hliníku a instalace automatu na pitnou vodu do kelímku. Jako nepříliš populární opatření, zejména mezi žáky, se ukázala být myšlenka na odstranění jakéhokoli stávajícího automatu. Ať už někdy automat na pitnou vodu instalován bude, či nikoli, rozhodně by se neměl stát dalším přírůstkem v řádce automatů, ale měl by nahradit jeden ze stávajících. Stojan na jízdní kola se podařilo instalovat ještě před koncem školního roku a je využíván zejména některými učiteli.

 

Informační a osvětová činnost

Působení na veřejnost je dalším v řadě našich dlouhodobých cílů.V rámci projektu Učíme se kompostovat byla uspořádána přednáška pro veřejnost, jejíž návštěvnost byla i přes veškerou snahu o propagaci spíše slabá. Také návštěvnost závěrečného projektového dne z řad veřejnosti byla mizivá. Pozitivní však byla účast dvou tříd základní školy. Kompostování a celý projekt byly průběžně propagovány v místním tisku a skupinka studentů prováděla anketu na toto téma mezi náhodnými kolemjdoucími, takže někteří lidé mohli být o nakládání s bioodpady informováni i tímto způsobem. Další skupinka menších žáků pak prováděla průzkum na téma ekoznačky v místních obchodech.

 

Členové Ekotýmu ve školním roce 2009/2010:

Ing. Hana Kýbusová

Mgr. Iva Dvořáková

Mgr. Ludmila Opelková

Zuzana Černochová (G2)

Pavla Kožantová (G2)

Radek Martiník (G1)

Dominik Bröstl (G1)

Kamil Malý (G1)

Vojtěch Smolík (prima)

Kristýna Motyčáková (prima)

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)